Những giấy tờ cần chứng minh để được trợ giúp pháp lý

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý quy định người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải cung cấp giấy tờ để chứng minh.

* Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính?

Khoản 7 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý quy định người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải cung giấy tờ để chứng minh là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

“Điều 33. Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

… 7. Giấy tờ chứng minh là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về trợ cấp ưu đãi, trợ cấp tiền tuất đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ hoặc Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, Bằng tổ quốc ghi công có tên liệt sỹ kèm theo giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân với liệt sỹ.”

76. Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính?

Theo quy định tại khoản 8 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp giấy tờ để chứng minh là người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

“Điều 33. Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

… 8. Giấy tờ chứng minh là người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 Điều này;

b) Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc Giấy chứng nhận bệnh tật, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học.”

Trong đó, giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP gồm: “Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;”

* Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là người cao tuổi có khó khăn về tài chính?

Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ quy định tại khoản 9 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý để chứng minh mình là người cao tuổi có khó khăn về tài chính, gồm một trong các loại giấy tờ sau:

“Điều 33. Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

… 9. Giấy tờ chứng minh là người cao tuổi có khó khăn về tài chính gồm một trong các loại giấy tờ sau:

a) Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định người có tên trong giấy là người cao tuổi.”

* Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là người khuyết tật có khó khăn về tài chính?

Theo Khoản 10 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp giấy tờ để chứng minh mình là người khuyết tật có khó khăn về tài chính, gồm một trong các loại giấy tờ sau:

“Điều 33. Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

… 10. Giấy tờ chứng minh là người khuyết tật có khó khăn về tài chính gồm một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo Giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 9 Điều này.”

Trong đó, giấy tờ quy định tại điểm a khoản 9 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP gồm: “Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;”

* Người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp những giấy tờ gì để chứng minh mình là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính?

Căn cứ Khoản 11 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, để chứng minh mình là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính, người yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp các giấy tờ sau:

“Điều 33. Giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý

… 11. Giấy tờ chứng minh là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính gồm các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 Điều này;

b) Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là bị hại và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.”

Trong đó, giấy tờ quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT-BTP gồm: “Giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội;”./.

Xem thêm