HĐND tỉnh giám sát tại huyện Na Rì

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 24/02, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và các thành viên giám sát về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 tại huyện Na Rì.
Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị và chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình tại buổi giám sát thực tế xã Dương Sơn.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị và chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình tại buổi giám sát thực tế xã Dương Sơn.

Theo báo cáo của huyện Na Rì, năm 2022, việc thực hiện các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã căn cứ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; thành lập ban chỉ đạo; xây dựng quy chế hoạt động, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức đoàn thể phụ trách giúp đỡ các thôn; các danh mục dự án được lựa chọn công khai, dân chủ... Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình đạt thấp. Nguồn vốn được UBND tỉnh giao trong tháng 8/2022, thực hiện các nội dung, hướng dẫn về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện, hướng dẫn về cơ chế đặc thù thực hiện các dự án đầu tư (thiết kế mẫu, quản lý chất lượng, bảo trì công trình...) ban hành trong tháng 9/2022, UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định giao các đơn vị chủ đầu tư trong tháng 10, do vậy, tiến độ thực hiện một số dự án, tiểu dự án giải ngân chậm, hiệu quả còn thấp.

Các thành viên Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Na Rì.

Các thành viên Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Na Rì.

Một số dự án, tiểu dự án như: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện việc mua sắm hàng hóa theo Thông tư 58/2016/TT-BTC; Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 2; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10... còn khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.

Huyện Na Rì kiến nghị: Xem xét giao cho xã làm chủ đầu tư một số danh mục dự án khi xã đủ điều kiện năng lực; ban hành hướng dẫn Tiểu dự án 2 thuộc dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đoàn giám sát tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Na Rì tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổng hợp những nội dung khó khăn, vướng mắc gửi HĐND tỉnh để Đoàn giám sát làm việc cụ thể với các cấp, ngành chức năng liên quan tìm giải pháp tháo gỡ trong triển khai thực hiện chương trình.

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc thực tế tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Dương Sơn và Sơn Thành./.

Xem thêm