Sở Nội vụ biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 11/5, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động, Sở Nội vụ đã phát động thi đua với chủ đề “Ngành Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ”; tổ chức ký cam kết thi đua giữa các cá nhân và giữa các phòng, đơn vị trong toàn cơ quan.

Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được xác định cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua của tập thể cũng như của từng công chức, viên chức, người lao động đều gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài việc tổ chức thi đua thường xuyên, Sở Nội vụ còn phát động hưởng ứng các phong trào chuyên đề, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Bắc Kạn chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”...

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ; công chức, viên chức, người lao động chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Việc xây dựng điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như nội dung. Các phòng, đơn vị luôn quan tâm, khuyến khích, tôn vinh điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các phong trào thi đua. Sau mỗi đợt thi đua, công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng thành tích.

Tại hội nghị, có 01 tập thể là Phòng Công chức viên chức và 09 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến, được Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen./.

Xem thêm