Truyền dạy bí quyết thực hành di sản văn hoá phi vật thể “Lượn cọi”

Từ ngày 25/4 - 01/5/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức 03 lớp truyền dạy bí quyết thực hành di sản văn hoá phi vật thể “Lượn cọi của người Tày huyện Pác Nặm”.

Tham gia lớp truyền dạy là các nghệ nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể Lượn cọi; các học viên là người dân tộc Tày thuộc các xã Bằng Thành, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn (Pác Nặm). Mỗi lớp từ 15 - 20 học viên.

Lớp truyền dạy tại xã Bằng Thành (Pác Nặm).
Lớp truyền dạy tại xã Bằng Thành (Pác Nặm).

Đây là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL ngày 11/01/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lượn cọi của người Tày huyện Pác Nặm”. Mục tiêu nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững, xây dựng thương hiệu văn hóa tại nơi di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công bố, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân. Đồng thời, qua các lớp truyền dạy sẽ tạo tiền đề cho việc quảng bá những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Tày Bắc Kạn đến với các tỉnh, các vùng miền đến khách du lịch trong và ngoài nước./.

Hoàng Dương

Xem thêm