Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa bền vững, phục hồi du lịch

Ngày 29/6, Bộ VH, TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

 

Ngày 29/6, Bộ VH, TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích của hội nghị nhằm triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa bền vững, phục hồi du lịch - 1
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, thời gian qua, Bộ VH, TT&DL đã chủ động xây dựng đề cương, tiến hành tổng kết thực hiện Chiến lược văn hóa giai đoạn trước và xây dựng Chiến lược văn hóa mới, nội hàm trọng tâm là đảm bảo được mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Đó là khơi dậy và phát huy được khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh trong đó văn hóa được xác định là động lực của sự phát triển, là yếu tố nội sinh, mục tiêu xây dựng văn hóa là hướng tới xây dựng con người Việt Nam theo hướng chân, thiện, mỹ...

Cũng theo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, chiến lược lần này đã giảm tính hàn lâm nhưng vẫn nêu lại những quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là phát triển những quan điểm mới, những luận điểm mới trong Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng để từ đó tập trung cho các nhiệm vụ và giải pháp.

Trên cơ sở 5 quan điểm và các mục tiêu định hướng nêu trong chiến lược, chúng ta nên bổ sung những quan điểm nào, nhấn mạnh thêm những điểm nào là then chốt để khi thực hiện không bị lệch hướng.

Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa bền vững, phục hồi du lịch - 2

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông trình bày tóm tắt dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh: "Chiến lược văn hóa hướng tới mục tiêu chung cơ bản và xuyên suốt là khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế".

Trong chiến lược này, Bộ VH, TT&DL đưa ra 10 mục tiêu phát triển văn hóa, nổi bật là: 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 95 - 100% di tích quốc gia đặc biệt và 65 - 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo, 65 - 70% số di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị; Doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP.

Xây dựng chiến lược phát triển văn hóa bền vững, phục hồi du lịch - 3

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông trình bày tóm tắt dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Đoàn Văn Việt trình bày tóm tắt dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII về lĩnh vực du lịch; đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đó, Bộ VH,TT&DL chủ trì thực hiện việc tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố đã trình bày các tham luận tập trung góp ý vào các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Bộ VH, TT&DL sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo chiến lược này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đã đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục đóng góp để hoàn thiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Theo dantri.com.vn

Xem thêm