Bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: Thủ tục hành chính thực hiện như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng.

Để đồng bộ các quy định của pháp luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn.

Thay vì xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy như trước đây, khi làm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, thông tin của người dân sẽ được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các cơ quan chức năng quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip.

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng 1 trong 4 phương thức: Tra cứu qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia; Tra cứu thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID; Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đến nay, có 39 thủ tục hành chính, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi... đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP. Khi thực hiện thủ tục hành chính, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, xác nhận thông tin về cư trú, số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nhiều địa phương đã tra cứu, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một số địa phương đã kết nối, đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến cuối tháng 02/2023, Bắc Kạn, Gia Lai, Phú Yên là 03 tỉnh chưa hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, ngày 28/02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 90/CĐ-TTg, yêu cầu: Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2023.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện một số nội dung để triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ. Trong đó, huớng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện 1 trong 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền căn cứ thông tin trên CCCD gắn chip, thông báo số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú để xác định nơi cư trú của công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, nhằm tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân./.

Trang Lê

Xem thêm