Côn Minh phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Lỡ hẹn về đích trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, xã Côn Minh (Na Rì) đang quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại để hoàn thành mục tiêu này trong năm 2023 với những giải pháp cụ thể.
Đoàn viên xã Côn Minh được hỗ trợ nuôi bò sinh sản.

Đoàn viên xã Côn Minh được hỗ trợ nuôi bò sinh sản.

Qua rà soát, hiện xã Côn Minh còn 04 tiêu chí chưa đạt là: Quy hoạch, Y tế, Thu nhập và Nghèo đa chiều. Cụ thể, đối với tiêu chí về Y tế, xã đã đạt được tỷ lệ 98,17% người dân tham gia bảo hiểm y tế; trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 10,73%; việc lập Sổ theo dõi sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe cho người dân đang được triển khai. Đối với tiêu chí Quy hoạch, do việc quản lý xây dựng quy hoạch theo quy định chỉ diễn ra đối với khu vực xây dựng có dự án nên việc công bố quy hoạch, cắm mốc quy hoạch, quy định quản lý thực hiện còn hạn chế, cần sớm khắc phục.

Hiện nay nguồn thu nhập của người dân trên địa bàn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm. Để hoàn thành tiêu chí thu nhập, xã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản phẩm miến dong truyền thống, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường; áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, tận dụng tối đa nguồn vốn từ các chương trình, chính sách để phát triển sản xuất. Tạo điều kiện, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân…

Về tiêu chí Nghèo đa chiều, xã đang triển khai tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ máy nông nghiệp (máy xới đất) cho 16 hộ nghèo. Đặc biệt, triển khai Dự án nuôi bò Mông sinh sản do Đoàn Thanh niên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tài trợ, có 18 gia đình thanh niên được hỗ trợ 18 con bò, đến nay tổng đàn bò đã có 31 con. Cùng với đó, xã thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo… Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,31% (126/688 hộ), phấn đấu năm 2023 giảm thêm 5,09% (35 hộ).

Ông Sằm Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Côn Minh cho biết: Trên cơ sở rà soát, đánh giá các tiêu chí, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển sản xuất. Chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã trên địa bàn khâu nối liên kết tiêu thụ sản phẩm miến dong và các mặt hàng do người dân sản xuất. Thu hút mọi nguồn lực đầu tư để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, cùng với việc huy động sức dân, phấn đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2023./.

Xem thêm