Pác Nặm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với cải cách hành chính

BBK - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính, năm 2021 huyện Pác Nặm đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU. Quá trình triển khai thực hiện đến nay đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ mười hai, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ mười hai, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 01/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm có nội dung về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính. Mục tiêu là xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có cơ cấu phù hợp, từng bước tạo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Xây dựng được nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương công khai minh bạch, hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Theo thống kê, hiện nay toàn huyện Pác Nặm có hơn 990 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó cán bộ công chức cấp huyện có hơn 110 người; cán bộ, công chức cấp xã có hơn 180 người; viên chức cấp huyện có 34 người; viên chức khối sự nghiệp giáo dục có hơn 660 người. Toàn huyện có 33 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.800 đảng viên.

Theo đánh giá của Huyện ủy Pác Nặm, đến nay 100% cán bộ, công chức đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định; 100% viên chức giữ chức vụ được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học và trên đại học…

Về cải cách thủ tục hành chính, Pác Nặm luôn quan tâm, sát sao chỉ đạo các bộ phận từ huyện đến cơ sở nghiêm túc thực hiện, nên trong thời gian qua không có phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực này. Năm 2021 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của huyện đạt mức độ 3, bằng 89% so với chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4, bằng 145% so với chỉ tiêu nghị quyết. Năm 2022 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4, bằng 137% so với chỉ tiêu nghị quyết. Hiện nay 100% các xã được kết nối hội nghị trực tuyến; 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm, cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn.

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết còn một số chỉ tiêu chưa đạt, đó là kết quả đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn trên đại học còn thấp (hiện nay mới đạt 10,34%, chỉ tiêu nghị quyết 15%); kết quả đào tạo viên chức sự nghiệp giáo dục có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học còn thấp (hiện đạt 73%, chỉ tiêu nghị quyết là 85%). Nguyên nhân một phần do cấp ủy chưa thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tự nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học để hoàn thành theo chỉ tiêu nghị quyết; chưa có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo chuyên môn sau đại học.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 01/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, thời gian tới Pác Nặm tiếp tục triển khai những giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, gắn với công tác quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bám vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định. Quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ./.

Xem thêm