Bắc Kạn: Nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong thực hiện Đề án 06

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Bình-  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại cuộc họp Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh diễn ra vào chiều nay (5-4).

Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Tổ công tác (kèm Quy chế), Tổ giúp việc; kế hoạch thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06. Các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc đã thảo luận về dự thảo Quyết định kiện toàn thành viên Tổ công tác và quy chế hoạt động của Tổ công tác; dự thảo quyết định kiện toàn Tổ giúp việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì họp Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì họp Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngay sau khi Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 06 (18/01/2022), UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Để phục vụ cho việc triển khai thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022 và danh mục thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý căn cước công dân…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối bố trí kinh phí nhằm thực hiện hiệu quả Đề án. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất theo hướng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như xử lý những tồn tại trong triển khai nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các hệ thống thông tin dùng chung khác có nhu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “Đúng, đủ, sạch, sống”; thông báo đủ 100% mã số định danh cá nhân đến công dân trên địa bàn; triển khai kế hoạch cấp căn cước công dân cho người đủ điều kiện theo kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện để triển khai, thực hiện cấp định danh điện tử cho công dân theo lộ trình… Chủ động tham mưu cùng với đơn vị cùng cấp trong việc thành lập tổ công tác, triển khai Đề án 06 theo kế hoạch, lộ trình đề ra trên tinh thần quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, phục vụ chuyển đổi số quốc gia./.

Anh Thúy

Xem thêm