Lao động và Công đoàn

Công đoàn tham gia xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -   Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
Quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được công đoàn các cấp quan tâm thực hiện.

Quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được công đoàn các cấp quan tâm thực hiện.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), các cấp công đoàn đã tập trung tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hình thức thực hiện phù hợp với điều kiện, đối tượng đoàn viên như: Tổ chức hội nghị (trực tiếp, trực tuyến), sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt công đoàn, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Song song với đó, các cấp công đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, tham gia học tập chuyên đề do Tỉnh ủy tổ chức. Sau khi học tập, mỗi cá nhân đều xây dựng kế hoạch làm theo Bác và đăng ký 03 việc với các giải pháp cụ thể gắn với các nhiệm vụ chuyên môn để phấn đấu thực hiện...

Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở quan tâm triển khai. Thông qua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua hằng năm, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, Đề án số 04, ngày 21/7/2020 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” giai đoạn 2020-2025... đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú. Công đoàn đã chủ động giới thiệu những đối tượng này cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp.

Từ năm 2020 đến hết năm 2022, các cấp công đoàn giới thiệu trên 1.600 đoàn viên công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trên 1.100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng năm 2022, công đoàn toàn tỉnh giới thiệu được gần 489 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 322 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt 110,7% chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Việc phát triển đảng viên tại khối hành chính sự nghiệp có nhiều thuận lợi. Ngoài sự nỗ lực của từng đoàn viên, sự quan tâm của công đoàn cơ sở còn có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp.

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn. Nguyên nhân là do doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng rất ít, chỉ tập trung ở các doanh nghiệp trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn, tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có đông đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: “Công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, năm 2023, công đoàn toàn tỉnh phấn đấu giới thiệu ít nhất 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn đến các cấp công đoàn tập trung thực hiện. Công tác phát triển đảng được quan tâm lồng ghép vào các văn bản chỉ đạo của các mảng chuyên đề, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đối với các doanh nghiệp chưa có cơ sở đảng, chúng tôi định hướng sẽ tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động ngoài việc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì phấn đấu vào đảng tại tổ chức cơ sở đảng địa phương. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như phổ biến tới đoàn viên, người lao động về quyền, lợi ích khi trở thành đảng viên”./.

Xem thêm