Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn giúp xã Nam Cường xây dựng nông thôn mới

Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn vừa trao tặng xã Nam Cường (Chợ Đồn) 10 thùng đựng rác công cộng và 01 loa kéo tuyên truyền di động với tổng trị giá 12,6 triệu đồng. Đây là số tiền từ quỹ đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị để chung tay giúp xã xây dựng nông thôn mới.

Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn vừa trao tặng xã Nam Cường (Chợ Đồn) 10 thùng đựng rác công cộng và 01 loa kéo tuyên truyền di động với tổng trị giá 12,6 triệu đồng. Đây là số tiền từ quỹ đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị để chung tay giúp xã xây dựng nông thôn mới.

Gi ám đốc KBNN Bắc Kạn Tạ Quốc Bảo (thứ hai từ bên phải sang) tặng
Giám đốc KBNN Bắc Kạn Tạ Quốc Bảo (thứ hai từ bên phải sang) tại buổi bàn giao vật phẩm hỗ trợ cho xã Nam Cường.

Đây là xã được Kho bạc Nhà nước tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây đựng nông thôn mới theo Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện giúp đỡ các xã còn khó khăn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới, trong những tháng cuối năm 2021 và các năm tiếp theo, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với UBND xã Nam Cường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, tiếp tục nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, có biện pháp huy động sức người, sức của, huy động sự đóng góp của cộng đồng, từ đó cùng toàn xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, duy trì kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới./.

Vũ Thị Thu Hương (KBNN Bắc Kạn)

Xem thêm