Bắc Kạn phấn đấu có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tính đến hết năm 2023, Bắc Kạn có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, tỉnh phấn đấu xây dựng 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Hạ tầng nông thôn đang đổi thay từng ngày.

Hạ tầng nông thôn đang đổi thay từng ngày.

06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm các xã: Yên Thượng (Chợ Đồn), Bình Văn (Chợ Mới), Khang Ninh, Hà Hiệu (Ba Bể), Cường Lợi (Na Rì), Cẩm Giàng (Bạch Thông); phấn đấu năm 2024 có thêm 152 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đạt chuẩn nông thôn mới (bao gồm 52 thôn trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2024 và 100 thôn chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2023).

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra, Bắc Kạn đang tập trung giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ chế chính sách để giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và đồng thuận trong xã hội. Phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025

(Theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 3 - Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 4 - Điện; Tiêu chí số 5 - Giáo dục; Tiêu chí số 6 - Văn hóa; Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 11 - Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12 - Lao động; Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 - Y tế; Tiêu chí số 15 - Hành chính công; Tiêu chí số 16 - Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17 - Môi trường; Tiêu chí 18 - Chất lượng môi trường sống; Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và an ninh.

Xem thêm