Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình cấp THPT

Ngày 03/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông. Theo đó Lịch sử từ chỗ là môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh THPT.

Môn Lịch sử là một học bắt buộc trong chương trình học của tất cả học sinh THPT
Lịch sử là một học bắt buộc trong chương trình học của tất cả học sinh THPT.

Như vậy, chương trình có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa phương. Đồng thời Bộ điều chỉnh số môn học lựa chọn còn 09 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 04 môn học trong 09 môn lựa chọn. Các môn lựa chọn gồm: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật./.

P.T

Xem thêm