Linh hoạt, chủ động trong xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực chung, hoạt động xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để rõ hơn, phóng viên Báo Bắc Kạn đã phỏng vấn đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.
Làm đường giao thông nông thôn tại Nà Ma, xã Phúc Lộc (Ba Bể).

Làm đường giao thông nông thôn tại Nà Ma, xã Phúc Lộc (Ba Bể).

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh? Quá trình tổ chức thực hiện gặp những khó khăn, vướng mắc gì và các giải pháp chủ yếu đã được tỉnh triển khai?

Đồng chí Dương Văn Hoàn: Tính đến tháng 11/2022, toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 53 thôn đạt chuẩn thôn NTM, thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Quá trình thực hiện do một số văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương ban hành chậm hoặc chưa có hướng dẫn chi tiết nên khó khăn cho các địa phương trong thực tế triển khai. Qua rà soát các xã đã về đích NTM của giai đoạn trước cho thấy nhiều xã không đảm bảo đạt tất cả các tiêu chí, việc duy trì của các xã đã được công nhận khó khăn. Các xã còn lại chưa về đích NTM hầu hết là các xã khu vực III, nên khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu nên chưa phát huy được tính chủ động, tự giác trong xây dựng NTM.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, các giải pháp chủ yếu đã được tỉnh triển khai, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện. Xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn kịp thời, đúng quy định. Tập trung nguồn lực cho các xã trong lộ trình đạt chuẩn NTM năm 2022.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; coi trọng vai trò của cấp cơ sở, sự tham gia của người dân trong việc giám sát, đánh giá.

Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Quang Phong (Na Rì).

Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Quang Phong (Na Rì).

Phóng viên: Công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM đã được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Văn Hoàn: Cùng với việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM đã được các cấp, các ngành tập trung triển khai.

Cụ thể, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 về việc tiếp tục giúp đỡ các xã khó khăn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã thực hiện được nhiều việc làm có ý nghĩa tại cơ sở, tổ chức các đợt tình nguyện (tham gia làm đường bê tông, đường điện, nạo vét kênh mương…); tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, vận động người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất. Ở cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc với kinh phí đóng góp và huy động nguồn xã hội hóa đã tham gia hỗ trợ các xã bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực (hỗ trợ xây nhà, làm đường...).

UBND tỉnh đã triển khai phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, đã vận động Nhân dân hiến được 177.165m2 đất, đóng góp 27.955 ngày công và hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng NTM; vận động Nhân dân tham gia các mô hình tự quản ở địa phương, đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa; chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, đến nay đã duy trì và nhân rộng được 31 mô hình khu dân cư “Xanh - sạch - đẹp”; 476 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

Nhiều hộ dân xã Đổng Xá (Na Rì) có thu nhập khá từ trồng cây ăn quả.

Nhiều hộ dân xã Đổng Xá (Na Rì) có thu nhập khá từ trồng cây ăn quả.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh?

Đồng chí Dương Văn Hoàn: Tỉnh phấn đấu 02 huyện Bạch Thông và Chợ Đồn là huyện NTM.

Đối với cấp xã, phấn đấu tăng thêm 52 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu tăng thêm 202 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025 đạt chuẩn NTM.

Phóng viên: Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh đã và sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Văn Hoàn: Để hoàn thành mục tiêu, cùng với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng NTM năm 2023. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hiện hành về xây dựng NTM. Các sở, ngành trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tiếp tục tham mưu ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn kịp thời. Ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM. Lồng ghép hiệu quả nguồn lực của các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Vũ (Thực hiện)

Xem thêm