Cụm thi đua Ủy ban MTTQVN các tỉnh trung du và MN phía Bắc triển khai nhiệm vụ

Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; tổ chức Hội thảo Phát huy vai trò của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 07 tỉnh trong Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang và Bắc Giang)...

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu chào mừng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn mong muốn: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương phát huy nội lực, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của đất nước.

Ông Lương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua thông qua dự thảo hướng dẫn nội dung và đánh giá chấm điểm thi đua.

Ông Lương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua thông qua dự thảo hướng dẫn nội dung và đánh giá chấm điểm thi đua.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam để hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy; ban hành các kế hoạch, đề án thực hiện sát với tình hình, thực tế của địa phương; triển khai công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chăm lo Tết cho người nghèo được kịp thời; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành và tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại biểu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đóng góp ý kiến.

Đại biểu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đóng góp ý kiến.

Đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm.

05 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023, gồm:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Thứ hai, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước;

Thứ ba, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh;

Thứ tư, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân;

Thứ năm, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát biểu tham luận.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát biểu tham luận.

Hội thảo: "Phát huy vai trò của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021 - 2025", đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã có nhiều tham luận về phát huy vai trò của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG DTTS và MN).

Theo các đại biểu, cần tập trung vào thực hiện các giải pháp thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình MTQG ở các vùng đồng bào DTTS; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc thực hiện Chương trình MTQG DTTS và MN; tăng cường công tác giám sát của Mặt trận đối với hoạt động của chính quyền cấp xã ở vùng đồng bào DTTS...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu kết luận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua cần tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội với chất lượng, hiệu quả cao hơn nhằm nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ các cấp và để chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.../.

Xem thêm