Phân bổ hơn 11 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 (đợt 2).

Nhà Văn hóa thôn Bằng Viễn, xã Phương Viên (Chợ Đồn) được đầu tư xây dựng trong năm 2022.
Nhà Văn hóa thôn Bằng Viễn, xã Phương Viên (Chợ Đồn) được đầu tư xây dựng trong năm 2022.

Tổng số tiền phân bổ cho các huyện, thành phố là hơn 11 tỷ đồng, trong đó: Vốn Trung ương trên 7,7 tỷ đồng; vốn tỉnh điều hành trên 3,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này giúp các địa phương thực hiện duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.

Trang Lê

Xem thêm