Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra. Báo Bắc Kạn giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các tờ trình, báo cáo khác trình tại kỳ họp; cùng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024.

HĐND đã tập trung thảo luận, xem xét toàn diện và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của Trung ương, định hướng của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương. Cụ thể: thông qua 02 nghị quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐND năm 2024; 02 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư; 03 nghị quyết về quyết toán, phân bổ ngân sách; 04 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; nghị quyết quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác; thông qua 02 nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác; 03 nghị quyết về sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đây là những nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

HĐND tỉnh đã xem xét, đồng tình với báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X. HĐND tỉnh tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề mà đại biểu HĐND đã chất vấn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 người được HĐND bầu. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đánh giá dân chủ, khách quan, công tâm, công bằng mức độ tín nhiệm của các vị được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả mức độ tín nhiệm đã thể hiện sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị các vị được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện miễn nhiệm 02 Hội thẩm nhân dân và bầu bổ sung 03 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Thưa toàn thể kỳ họp!

Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm (2021 - 2025); trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, thời gian từ nay đến hết năm 2023 còn rất ít, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung với quyết tâm cao nhất của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, quyết liệt triển khai, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ hai, UBND tỉnh khẩn trương triển khai, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh đảm bảo xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành để tập trung chỉ đạo thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm tạo bước đột phá hạ tầng giao thông làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ ba, đề nghị MTTQ và tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã ban hành; tăng cường công tác giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Thứ tư, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung phổ biến Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp tới cử tri; chủ động giám sát, khảo sát quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Thứ năm, giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để kịp thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Tại kỳ cuối năm HĐND cấp huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; việc thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; phát huy trách nhiệm cao của đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy; sự phối hợp, trách nhiệm của UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý đã về dự kỳ họp. Cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành trí tuệ, thời gian, tích cực nghiên cứu, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng của kỳ họp.

HĐND ghi nhận sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về kỳ họp; cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Năm 2023 sắp kết thúc, chào đón năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung chăm lo cho cho người có công, gia đình chính sách, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đảm bảo Tết sum vầy, an toàn, vui vẻ và đầm ấm.

Trước thềm năm mới 2024, thay mặt HĐND tỉnh, xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Xem thêm