Thách thức trong giảm nghèo ở TP. Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Từ năm 2021 đến nay, việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của TP. Bắc Kạn thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo cũng đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền nhiều thách thức mới.
Thách thức trong giảm nghèo ở TP. Bắc Kạn
Hỗ trợ phân bón cho người dân tham gia mô hình "Cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước" tại xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn.

Hỗ trợ phân bón cho người dân tham gia mô hình "Cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước" tại xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nên hằng năm thành phố đã tập trung triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Bên cạnh xây dựng, ban hành các văn bản triển khai, thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thành phố chỉ đạo cấp xã, phường xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể đến từng hộ gia đình, đưa ra giải pháp hỗ trợ cụ thể để thực hiện thoát nghèo trong năm.

Sau khi được thành lập, các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chương trình MTQG được triển khai thực hiện đầy đủ, xuyên suốt từ thành phố đến cấp xã, phường và thôn, tổ dân phố. Việc phối hợp triển khai, kiểm tra thực hiện Chương trình giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể luôn được thực hiện sát sao. Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, tổ chức, đoàn thể và cán bộ phụ trách, giúp đỡ các hộ dự kiến thoát nghèo được phân công rõ ràng. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất ưu tiên cho các hộ đăng ký thoát nghèo và hộ có khả năng thoát nghèo được giao cụ thể.

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 được thực hiện đúng quy định. Thông qua lồng ghép nhiều nguồn vốn, các chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững được thành phố triển khai đầy đủ và toàn diện như: Bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, nhà ở, nước sạch, thông tin, dạy nghề, giải quyết việc làm, vốn vay ưu đãi...

Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy: Năm 2021, UBND thành phố đặt ra mục tiêu giảm 18 hộ nghèo, kết quả giảm được 27 hộ nghèo. Với nhiều giải pháp tích cực, kết thúc năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm từ 2,76% (335 hộ) xuống còn 2,33% (285 hộ) đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo bà Đinh Thị Liễu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Công tác giảm nghèo đang đứng trước nhiều thách thức mới. Là đô thị trung tâm của tỉnh, kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển hơn so với các địa phương khác. Những hộ có điều kiện thuận lợi thì đa số đã thoát nghèo thành công. Số hộ còn lại khó thoát nghèo do là đối tượng yếu thế trong xã hội như: Già cả, neo đơn, khuyết tật, ốm đau bệnh tật thường xuyên…

Với mục tiêu giảm 23 hộ nghèo, tương đương giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,14% trong năm 2023, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thành phố Bắc Kạn đề ra những giải pháp như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo; lấy mục tiêu giảm nghèo là nội dung để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân. Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện mọi mặt cho người nghèo sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập./.

Xem thêm