Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Hội Luật gia tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác Hội năm 2023. 

Năm 2022, Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Hội với nhiều chỉ tiêu, kế hoạch tiêu biểu như: Đóng góp ý kiến 47 dự thảo luật. Các cấp hội và hội viên đã phối hợp tổ chức 192 buổi tọa đàm góp ý kiến 269 văn bản dự thảo quy phạm pháp luật (có 118 văn bản của Chính phủ và các ngành Trung ương, 151 văn bản của cấp tỉnh). Thẩm định 620 văn bản; kiểm tra 264 văn bản; rà soát 356 văn bản. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được duy trì thực hiện thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các đối tượng thuộc diện chính sách. Công tác giám sát việc thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính được duy trì thực hiện đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Năm 2023, Hội Luật gia tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND về công tác thi đua, khen thưởng. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt việc góp ý các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, giám sát phản biện xã hội tại địa phương…

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nông Đình Nhạ trao Bằng Khen cho Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nông Đình Nhạ trao Bằng Khen cho Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh

Hội nghị công bố Quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 và trao Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn; 01 tập thể và 05 cá nhân là chi hội, hội viên trực thuộc Hội Luật gia tỉnh. Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 27 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Xem thêm