Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn

BBK - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023.

Xem thêm