Ba Bể giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gắn với công tác giảm nghèo

Những năm qua, huyện Ba Bể đã tích cực thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Những năm qua, huyện Ba Bể đã tích cực thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

fewgw44
Các cơ sở sản xuất, HTX trên địa bàn huyện Ba Bể đã góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động ở nông thôn.

Theo báo cáo của huyện Ba Bể, tổng dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 38.910 người. Trong đó, tổng số người có việc làm (người đủ 15 tuổi trở lên) là 32.191 người, chiếm 82,7%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm hơn 20,1%.

Nhằm tạo điều kiện cho lao động nông thôn được tham gia học nghề, trợ giúp cho lao động có kiến thức cần thiết để tham gia lao động sản xuất, tạo việc làm tại địa phương và tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần vào việc giảm nghèo của địa phương... Những năm qua, huyện Ba Bể đã thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đồng thời đào tạo các nghề xuất phát từ yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong các năm từ 2009 đến 2017, bằng nguồn vốn các Chương trình 30a, Quyết định 1956 và nguồn đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ vốn sự nghiệp, huyện đã mở được 53 lớp dạy nghề về kỹ thuật xây dựng, sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật trồng nấm, chăn nuôi thú y, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất phân vi sinh… cho 1.535 lao động với số kinh phí trên 3,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án các hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020. Hàng năm huyện đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động, đồng thời giành một phần kinh phí để tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho người lao động; tạo cơ hội để người lao động được tham gia làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Ba Bể đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn giải quyết việc làm cho 805 lao động, trong đó có 66 người xuất khẩu lao động. Đến nay, toàn huyện đã có 885 lao động có việc làm, đạt 110% kế hoạch giao, trong đó có 827 lao động trong nước và 58 người xuất khẩu lao động. Cùng với đó, huyện Ba Bể thực hiện giải pháp và chính sách giải quyết đời sống, việc làm cho người dân bị thu hồi đất trên địa bàn. Cụ thể, sau khi các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, UBND huyện đã thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước để người dân sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất như: Xây dựng khu tái định cư, cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ kinh phí di dời cho các hộ dân, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm giúp bà con ổn định đời sống tại nơi ở mới; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn kỹ thuật giúp người dân cải tạo đất, phát triển sản xuất đạt hiệu quả.

Qua rà soát, đến cuối năm 2017, huyện Ba Bể còn 3.348 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 28,28%; hộ cận nghèo là 1.807 hộ, chiếm tỷ lệ 15,26%. Trong đó hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 3.239 hộ, chiếm 27,36%; hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ cơ bản còn 109 hộ, chiếm 0,92%.

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018, huyện Ba Bể đã đề ra các giải pháp như: Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác giảm nghèo, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tư vấn việc làm, phối hợp với các doanh nghiệp tuyển lao động; có kế hoạch cụ thể về đạo tạo nghề và chính sách bảo đảm việc làm cho nông dân, nhất là nông dân có đất nông nghiệp nhà nước thu hồi; hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh và việc làm phi nông nghiệp, tạo điều kiện cho lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề.

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực bộ máy quản lý nông nghiệp, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ quản lý HTX nông nghiệp, lao động tiếp cận khoa học kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân. Tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thuỷ sản, chế biến nông sản, ngành nghề nông thôn cho người lao động, để nâng cao hiểu biết về khoa học kỹ thuật của lao động ở nông thôn.

Thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018, huyện Ba Bể đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cho các xã, thị trấn từ 3,5 - 4%, tương đương 411 đến 470 hộ thoát nghèo./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm