Bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày 27/7, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 4772/UBND-VXNV về việc bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung như sau:

 
 

Xem thêm