Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5419/UBND-VXNV ngày 17/8/2022 gửi các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022.

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2022, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ chức các hoạt động vui đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng hợp kết quả tổ chức Tết Trung thu báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trong các trường mầm non, tiểu học, phổ thông trên địa bàn tỉnh gắn với các hoạt động trong năm học mới thiết thực và vui tươi, đảm bảo an toàn, lành mạnh, hiệu quả, tiết kiệm.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức vui tết Trung thu cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo an toàn, lành mạnh, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và đảm bảo thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa phẩm, đồ chơi. Hỗ trợ ngân sách địa phương và vận động nguồn lực tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn./.

Thanh Huyền

Xem thêm