Tài chính - Ngân hàng:

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành Văn bản số 4279/HD-NHCS hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại (NHCSXH).

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay vốn NHCSXH có các khoản vay đáp ứng đầy đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất quy định tại khoản 3 văn bản này và chưa hoàn thành việc tất toán khoản vay (tính đến ngày 29/5/2022).

Theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách nhà nước bố trí 3.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại NHCSXH (Ảnh: Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn giải ngân tại xã Quảng Bạch).
Theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách nhà nước bố trí 3.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại NHCSXH (Ảnh: Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn giải ngân tại xã Quảng Bạch).

Khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thứ nhất, có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay (Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác); có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất. Thứ hai, khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Về thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất, thời gian vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất, quy định cụ thể:

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định số 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.../.

H.V

Xem thêm