Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 06/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 07 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 
 
 
 
 
 
 

BBK

Xem thêm