Ngân Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,93%

Theo kết quả rà soát sơ bộ, năm 2019 huyện Ngân Sơn giảm được 3,93% hộ nghèo, hiện còn 2.543 hộ, chiếm tỷ lệ 34,29% và 1.030 hộ cận nghèo, chiếm 13,89%, giảm 0,15% so với năm trước.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, năm 2019 huyện Ngân Sơn giảm được 3,93% hộ nghèo, hiện còn 2.543 hộ, chiếm tỷ lệ 34,29% và 1.030 hộ cận nghèo, chiếm 13,89%, giảm 0,15% so với năm trước.

Nông dân xã Hương Nê làm đất trồng cây vụ đông.
Nông dân xã Hương Nê làm đất trồng cây vụ đông.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với công tác giảm nghèo; chấn chỉnh và thực hiện tốt việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo công khai, dân chủ, đúng thực chất; tạo điều kiện, cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua việc thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, phát triển nhà ở, đất ở...

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung triển khai tốt Dự án 135, Chương trình 30a... xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các địa phương và khuyến khích người nghèo không ngừng nỗ lực vươn lên, thoát nghèo bền vững./.
 

Lý Dũng

Xem thêm