Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 26/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4214/UBND-TH về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 26/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4214/UBND-TH về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh: Thực hiện ngay việc rà soát, cung cấp danh sách cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 trở lại đây cho Sở Y tế để thực hiện công tác theo dõi và cách ly theo quy định. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hạn chế đi du lịch và công tác tại Đà Nẵng.

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Rà soát công dân trên địa bàn có đi từ Đà Nẵng trở về trong vòng 14 ngày qua thực hiện ngay việc cách ly tại nhà theo quy định; lập danh sách gửi Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của các công dân đi từ vùng dịch trở về. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới nhân dân tại địa phương hạn chế đi du lịch tại Đà Nẵng.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách người từ vùng dịch trở về, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; khẩn trương báo cáo UBND tỉnh./.

PV

Xem thêm