Chú trọng công tác bảo vệ môi trường không khí

Thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng công tác tham mưu cho tỉnh các giải pháp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường không khí trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện quan trắc không khí tại xã Văn Lang (Na Rì).
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện quan trắc môi trường không khí tại xã Văn Lang (Na Rì).

Theo kết quả quan trắc môi trường hằng năm của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh cho thấy, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh còn tốt. Tại các vị trí quan trắc, nồng độ của các thông số ô nhiễm như bụi TSP, các khí SO2, NO2, CO, NH3, H2S, Hydro cacbon và tiếng ồn đều thấp hơn giá trị giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành (QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh).

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Minh cho biết: Bám sát chỉ đạo của tỉnh về đánh giá chất lượng môi trường không khí hằng năm trên địa bàn, ngành Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện định kì nhiệm vụ quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh với tần suất quan trắc thực hiện 03 đợt/năm (tháng 6, tháng 8, tháng 12 hằng năm). Trên cơ sở biện pháp thực hiện nhiệm vụ và lịch trình quan trắc, ngành phối hợp với các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Nhà nước bố trí phương tiện vận chuyển, nhân sự, trang thiết bị máy móc, dụng cụ và điều kiện cần thiết khác tiến hành thực hiện quan trắc ngoài hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

Việc lấy mẫu, đo đạc, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích mẫu được thực hiện theo đúng các phương pháp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận tại Quyết định số 1294/QĐ-BTNMT ngày 24/05/2019 và Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 09/02/2018 và Quyết định số 662 QĐ-BTNMT ngày 19/3/2019. Các kết quả quan trắc môi trường không khí là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý ban hành các chính sách về bảo vệ môi trường hoặc để các đơn vị sản xuất, kinh doanh quản lý tốt hơn các nguồn phát thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Minh cho biết thêm: Trong năm 2021, ngành đã tiến hành quan trắc 37 vị trí (34 vị trí quan trắc môi trường nền và 03 vị trí quan trắc môi trường tác động). Kết quả, môi trường không khí, cường độ tiếng ồn và nồng độ bụi, khí thải tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đo được nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; các thông số ô nhiễm đều có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành. 

Để làm tốt công tác đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn, qua đó kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách bảo vệ môi trường, thời gian tới, ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao năng lực hoạt động quan trắc môi trường; bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường để thực hiện các thông số quan trắc chưa đủ năng lực thực hiện; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn quan trắc môi trường. Chú trọng đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương; trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí hằng năm để thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường đảm bảo tần suất quan trắc, thông số quan trắc theo quy định.../.

Q.Đ

Xem thêm