Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá

Xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa là một trong những nội dung cốt lõi của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, tỉnh ta đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, từ đó góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Khu dân cư văn hoá tổ 10B phường Đức Xuân được xây dựng là khu đô thị văn minh kiểu mẫu của thành phố Bắc Kạn
Khu dân cư văn hoá tổ 10B phường Đức Xuân được xây dựng là khu đô thị văn minh kiểu mẫu của thành phố Bắc Kạn.

Ngay sau khi Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng quy định. Việc đăng ký, bình xét và ban hành các quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, danh hiệu Khu dân cư văn hóa hằng năm trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai lồng ghép việc thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xấy dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố theo dõi, kiểm tra sát sao việc triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP tại cơ sở, kịp thời phát hiện ra các vấn đề vướng mắc, khó khăn để tháo gỡ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, truyền thanh cơ sở, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, qua các buổi nói chuyện chuyên đề, cuộc họp khu dân cư, thôn, tổ… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức được 6 hội nghị tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó có nội dung xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa cho 660 đối tượng là cán bộ văn hóa huyện, thành phố, cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Biên soạn và cấp phát 1.600 cuốn tài liệu Hỏi - Đáp về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho các địa phương. UBND các huyện, thành phố tổ chức được 3 hội nghị tuyên truyền và xây dựng 1.256 tin, bài tuyên truyền trên đài và loa phát thanh địa phương.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã lấy danh hiệu “Gia đình văn hóa” làm thước đo để bình xét các danh hiệu thi đua khác. Theo đó, nhiều hộ gia đình đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia và thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”. Các thành viên trong gia đình thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện tốt các tiêu chí về gia đình văn hóa, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng để xứng đáng với danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tỷ lệ “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” , “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2019 có 69.425/79.397 hộ đạt danh hiệu, chiếm tỷ lệ 87,4%;  năm 2020 có 70.975/78.394 hộ đạt, chiếm tỷ lệ 88,3%; năm 2021 có 72.398/79.226 hộ đạt, chiếm tỷ lệ 89,4%.

Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa” với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cộng đồng dân cư có đời sống kinh tế phát triển, đời sống tinh thần phong phú, được sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Kết quả, năm 2019 có 1.117/1.310 khu dân cư đạt danh hiệu, chiếm tỷ lệ 85,3%; năm 2020 có 1.170/1.310 khu dân cư đạt, chiếm tỷ lệ 89,3%; năm 2021 có 1.188/1.310 khu dân cư đạt, chiếm tỷ lệ 90,7%.

Tổ 10B phường Đức Xuân (TPBK) là một trong 04 những khu dân cư được chọn là mô hình điểm xây dựng khu đô thị văn minh kiểu mẫu của thành phố Bắc Kạn gắn với thực hiện mô hình “ Ngày chủ nhật xanh-Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Thành uỷ về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Hiện nay tổ đang tích cực triển khai tốt các nhiệm vụ, phấn đấu trở thành khu dân cư văn minh kiểu mẫu của thành phố Bắc Kạn trong năm 2022 này với không gian “sáng-xanh-sạch-đẹp” để nhân rộng không chỉ ở thành phố Bắc Kạn mà ở các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Có thể nói, Nghị định số 122/NĐ-CP của Chính phủ được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của gia đình, cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng văn minh, tiến bộ.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa thông qua công tác bồi dưỡng, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các trình tự, thủ tục trong bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào hàng năm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để khuyến khích phong trào phát triển hàng năm và các giai đoạn; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các danh hiệu và phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”./.

                                                                                                   P.T

Xem thêm