Chú trọng quan trắc đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đánh giá đúng thực trạng chất lượng các thành phần môi trường để có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp.

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí tại xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí tại xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Quan trắc môi trường là một công cụ không thể thiếu trong quản lý, bảo vệ môi trường. Để quản lý hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có hiệu quả, thì điều cần thiết đầu tiên là phải có những thông tin về chất lượng môi trường. Tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hoạt động quan trắc được triển khai định kỳ hằng năm, việc quan trắc các thông số môi trường, theo dõi diễn biến các thành phần môi trường, cập nhật các số liệu, quan trắc các thành phần môi trường đã cung cấp kịp thời, chính xác các số liệu cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để đánh giá hiện trạng môi trường, phân tích dự báo diễn biến môi trường, sự cố môi trường để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong việc xây dựng các dự án, đề án quy hoạch, giải pháp bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Sở đã giao nhiệm vụ quan trắc môi trường trên toàn tỉnh cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện. Nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản điều chỉnh tần suất, thông số quan trắc môi trường. Cụ thể, về tần suất quan trắc, thực hiện 03 đợt/năm đối với môi trường không khí; 03 đợt/năm môi trường nước mặt; 02 đợt/năm môi trường nước ngầm; 01 đợt/năm môi trường đất tại 117 điểm trên toàn tỉnh.

Quá trình thực hiện, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã ban hành các quyết định phê duyệt biện pháp thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường, xây dựng lịch trình quan trắc cụ thể từng đợt để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trên cơ sở biện pháp thực hiện nhiệm vụ và lịch trình quan trắc, Trung tâm phối hợp với các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Nhà nước bố trí phương tiện vận chuyển, nhân sự, trang thiết bị máy móc, dụng cụ và điều kiện cần thiết khác tiến hành thực hiện quan trắc ngoài hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

Việc lấy mẫu, đo đạc, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích mẫu được thực hiện theo đúng các phương pháp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận tại Quyết định số 1294/QĐ-BTNMT ngày 24/05/2019 và Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 09/02/2018 và Quyết định số 662 QĐ-BTNMT ngày 19/3/2019. Các kết quả quan trắc môi trường giúp cung cấp kịp thời, chính xác số liệu về hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cung cấp thông tin phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Lục Thanh Huân cho biết: Đối với môi trường không khí, cường độ tiếng ồn và nồng độ bụi, khí thải tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đo được nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Môi trường nước mặt, hàm lượng các thông số ô nhiễm trong môi trường nước mặt tại các vị trí quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt. Môi trường nước ngầm bị ô nhiễm cục bộ vi khuẩn coliform tại một số vị trí quan trắc. Đối với môi trường đất, hàm lượng các kim loại nặng tại các vị trí quan trắc đều thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN: 03-MT/2015/BTNM. Hàm lượng các kim loại nặng có xu hướng giảm qua các năm.

Kết quả quan trắc môi trường qua các năm cho thấy, chất lượng môi trường chung trên địa bàn tỉnh còn tốt. Tại các vị trí quan trắc hầu hết các thông số ô nhiễm đều có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động quan trắc môi trường; trang bị bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường để thực hiện các thông số quan trắc chưa đủ năng lực thực hiện; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn quan trắc môi trường. Cùng với đó, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương; trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí hằng năm để thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường đảm bảo tần suất quan trắc, thông số quan trắc theo quy định.../.

Q.Đ

Xem thêm