Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 18/02/2022 của tỉnh, bám sát các nội dung Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan XTTM thuộc tỉnh.
Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan XTTM thuộc tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM trên địa bàn, Sở Công thương sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong các hoạt động về: Xây dựng phương án điều tra và lập mẫu phiếu điều tra chuyển đổi số trong XTTM; xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá được hiện trạng, năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM cho các tổ chức XTTM, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời khảo sát, thống kê, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động XTTM số trên địa bàn làm cơ sở xây dựng các giải pháp quản lý và phát triển chuyển đổi số trong hoạt động XTTM. Mục tiêu là đánh giá được tình hình hoạt động XTTM trên môi trường số và đưa ra các giải pháp quản lý, các hoạt động hỗ trợ tham gia Hệ sinh thái XTTM số, các hoạt động ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM phù hợp với tình hình của tỉnh.

Sở đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị liên quan trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là qua các phương tiện truyền thông, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác về nội dung các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM...

Nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM, Sở Công thương chú trọng tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM. Riêng trong năm 2022, dự kiến phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp tập huấn về chuyển đổi số cho các đối tượng trực tiếp tham gia vào Hệ sinh thái XTTM như cán bộ quản lý nhà nước, các thương nhân sản xuất kinh doanh. Đồng thời hướng dẫn về ứng dụng CNNT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM đáp ứng với nhu cầu, năng lực của từng đơn vị.

Quan tâm hỗ trợ cao năng lực cho thương nhân sản xuất kinh doanh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhằm quảng bá, xúc tiến bán hàng cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh trên các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước; trong năm 2022 phấn đấu sẽ đưa sản phẩm tiêu biểu của 10 thương nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước.

Hằng năm, Sở sẽ phối hợp đào tạo cán bộ trên địa bàn tỉnh phương thức sử dụng và vận hành phần mềm; trong đó năm 2022 phấn đấu 50 cán bộ quản lý nhà nước và các thương nhân sản xuất kinh doanh tham gia Hệ sinh thái XTTM số của Bộ Công thương. Thực hiện thuê máy chủ (server), bảo trì, bảo dưỡng, phân quyền, hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất những phương thức nâng cấp trong thời gian 01 năm.

Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp của tỉnh sẽ được cấp tài khoản, phân quyền sử dụng hệ thống Hệ sinh thái XTTM số do Bộ Công thương xây dựng và vận hành; triển khai các hoạt động và sự kiện trên hệ thống; đồng thời tận dụng nguồn dữ liệu hiện có và nguồn dữ liệu dùng chung...

Sở Công thương tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về thực thi pháp luật thương mại điện tử.
Sở Công thương tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về thực thi pháp luật thương mại điện tử

Ngoài ra, Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan trong các hoạt động rà soát, đánh giá và đề xuất các dịch vụ và công cụ XTTM trên địa bàn tỉnh phục vụ Hệ sinh thái XTTM số; khuyến khích doanh nghiệp CNTT và các đơn vị cung ứng dịch vụ XTTM trên địa bàn tham gia vào Hệ sinh thái XTTM số. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đẩy mạnh ứng dụng CNNT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực XTTM để góp phần triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phục vụ doanh nghiệp nhanh và tốt hơn. Xây dựng, phát triển các ứng dụng, nền tảng số đảm bảo tính liên kết toàn hệ thống XTTM với những công nghệ tiên tiến.

Phát huy vai trò cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện kế hoạch của tỉnh, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, các sở ngành, đơn vị liên quan và các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch của tỉnh, Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng như kế hoạch của sở trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh./.

Anh Thúy

Xem thêm