Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023)

Bắc Kạn xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc

0:00 / 0:00
0:00

Đại tá LÃ VĂN HÀO, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, giàu truyền thống cách mạng, có vị trí quan trọng về nhiều mặt của vùng Việt Bắc và Quân khu 1. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển chậm, đời sống người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa còn khó khăn... Đây là điều kiện để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước tình hình đó, tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; trong đó, đặc biệt coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo tiền đề hiện thực hóa các mục tiêu.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Nhân dân thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan (Ngân Sơn) đổ bê tông sân Nhà Văn hóa thôn.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Nhân dân thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan (Ngân Sơn)
đổ bê tông sân Nhà Văn hóa thôn.

Xây dựng “thế trận lòng dân” là quá trình phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí, niềm tin, quyết tâm của toàn dân, tạo thành nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc để huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần tăng cường, củng cố và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự.

Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các chiến lược quốc phòng, quân sự... Trên cơ sở đó, cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với đặc điểm của tỉnh; hoàn thiện phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc...

Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu giúp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, chức sắc, chức việc các tôn giáo và thế hệ trẻ. Từ tham mưu của cơ quan quân sự, tỉnh đã xây dựng, phát huy vai trò của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở địa phương, cơ sở vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo ngành Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trong các lễ hội, sinh hoạt văn hóa của đồng bào...

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác”, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, xung kích, đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn CT229. Tích cực tham gia xây dựng điểm các mô hình làng, bản văn hóa, quốc phòng, an ninh, mô hình nông thôn mới... tạo sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương, cơ sở. Cùng với đó phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền Nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã.

Để góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, lực lượng vũ trang tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội và các phong trào, cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Giai đoạn 2013-2023, LLVT tỉnh đã giúp dân 13.595 ngày công lao động, tu sửa 149,66km đường liên thôn, nạo vét 88,965km kênh mương nội đồng; tu sửa, làm mới 45 cầu; sửa chữa, xây mới 31 trường học; xây mới 11 nhà văn hóa thôn; tham gia xóa 300 nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa cho các xã vùng ATK, vùng CT229 bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng (20 tỷ đồng); giúp đỡ 447 gia đình chính sách, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số 15.984 ngày công; tu sửa khắc phục được 1.401 ngôi nhà bị hư hỏng. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết trị giá trên 2,7 tỷ đồng; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.571 lượt người nghèo, trị giá 262,2 triệu đồng.

Thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47, đấu tranh kiên quyết, vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, giữ vững “mặt trận tư tưởng”, góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, làm nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Xem thêm